Direct contact opnement

Laatste nieuws

Werkbezoek minister Slob en wethouder van Willingen

8 januari 2019 hebben minister voor...
Lees verder

Oudercommissie

Wilt u meepraten binnen de organisatie of heeft u iets te melden, de oudercommissie is er voor ú.
 
Wat doet de oudercommissie?
De oudercommissie komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van autismehuis. Alle cliënten wil zeggen ieder kind of jongere die gebruik maakt van één of meerdere diensten van de zorginstelling. De oudercommissie is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg; zij kunnen invloed uitoefenen op het beleid.

Hoeveel tijd kost de oudercommissie?
De directie stelt de ouderraad tenminste viermaal per kalenderjaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken van de instelling met de directie te bespreken. Eenmaal per jaar vindt de vergadering plaats in aanwezigheid van de Raad van Toezicht.
 
Wat zijn de taken van de oudercommissie?
De commissie spreekt namens de cliënten. Daarbij wordt er gewaakt over de rechten van de cliënten en wordt hun gemeenschappelijk belang behartigt. De commissie adviseert de zorginstelling gevraagd en ongevraagd met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.
Om dit werk te kunnen doen moet de oudercommissie weten wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg en dienstverlening ervaren. Met het oog hierop is het contact leggen en houden met de achterban van essentieel belang, ook om te voldoen aan de eisen van WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). De WMCZ stelt namelijk dat de commissie representatief moet zijn voor de cliënten van de zorginstelling.

Waarover mag u meepraten en beslissen?
Onderwerpen die direct te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen de zorginstelling vallen onder het verzwaard adviesrecht. Dit betreft:

Algemeen beleid met betrekking tot: 

 • Veiligheid;
 • Gezondheid en hygiëne;
 • Geestelijke verzorging;
 • Maatschappelijke bijstand;
 • Recreatieve mogelijkheden;
 • Ontspanningsactiviteiten;
 • Voedingsaangelegenheden; 
 • Kwaliteitseisen;
 • Vaststellen of wijzigen klachtenregeling;
 • Aanwijzen van personen belast met de afhandeling van klachten;
 • Wijziging instellingsbesluit en andere voor cliënten geldende regelingen.

 
Als de zorginstelling een besluit wil nemen aangaande bovenstaande punten zal zij eerst advies moeten vragen aan de oudercommissie. Meer informatie hierover kunt u nalezen op de website van de rijksoverheid.

De oudercommissie is te bereiken via het mailadres oczwolle@autismehuis.nl.